برندها و محصولات گروه عمرانی – یام یام ، مگنا تایر ، گلستار، گلدن تاج، یام اویل، 777

نوشیدنی

نوشیدنی های آلوئه ورا  یام یام

آبمیوه های یام یام

آبمعدنی یام یام

خوراکی

روغن خوراکی و سرخ کردنی گلدن تاج

روغن خوراکی و سرخ کردنی یام اویل

حبوبات 777

برنج یام یام

تایر

تایرهای باری، کشاورزی، صنعتی و معدنی مگنا تایرز

تایرهای سواری و باری گلستار

 


http://www.20script.ir